Žemaičių Kalvarijos kultūros centras

Direktorė – Rima Jokubauskienė.
Tel. +370 616 38202

2005 metų liepos 4 dieną Žemaičių Kalvarijos kultūros namams suteiktas kultūros centro statusas, kuriam šiuo metu priklauso 2 filialai: Alsėdžių kultūros centras (vad. Žydrūnas Purauskis), Platelių kultūros centras (vad. Aivaras Alminas),

Žemaičių Kalvarijos kultūros namų veikla plačiau žinoma nuo 1933-ųjų. Tais metais vienuolių marijonų iniciatyva buvo pastatyta parapijos salė, kurioje vyko kultūriniai renginiai. Naujieji Žemaičių Kalvarijos kultūros namai pastatyti 1989 metais.

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro veikla

Žemiau yra pateikiama informacija apie Žemaičių Kalvarijos kultūros centro veiklą. Yra patalpinta nuostatos, finansinės ataskaitos, planavimo dokumentai ir visa kita reikalinga informacija apie kultūros centrą.

Didžioji dalis dokumentų yra pateikti su parsisiuntimo galimybe. Jeigu turite klausimų, prašome susisiekti su mūsų darbuotojais.

SusisiektiPaslaugos
Veiklos sritys:

  • Rūpintis kultūrinių poreikių tenkinimu, skatinti mėgėjų, meno kolektyvų, būrelių veiklą, sutekti galimybę kiekvienam gyventojui pagal jo sugebėjimus ir poreikius dalyvauti kultūros vertybių kūrimo procese.
  • Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti vietos kultūros tradicijas, papročius, jų išsaugojimą, puoselėjimą, naujų kūrimą, pasitelkiant senolių išmintį, bei jaunimo entuziazmą.
  • Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų dienų paminėjimą, regioninius, rajoninius renginius, koncertines programas.
  • Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai.
  • Organizuoti ir koordinuoti kultūrinę veiklą pavaldžiuose filialuose.
  • Organizuoti parodas, susitikimus su autoriais, aktoriais, rašytojais.
Asmens duomenų apsauga

Žemaičių Kalvarijos kultūros centras, juridinio asmens kodas 300127381, Gardų a. 9, Žemaičių Kalvarija,  el.p. kcrima@gmail.com, asmens duomenis tvarko vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro bendrosios duomenų apsaugos taisyklės. Atsisiųsti

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro privatumo politika. Atsisiųsti

Žemaičių Kalvarijos kultūros centro duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį galima kreiptis dėl savo asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo –  Audronė Jokubauskaitė, tel. 8 684 33914, el. p. ZKAudra@gmail.com